06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Κριτική του Γιώργου Λεωτσάκου
εφημερίδα Express
“Νέα λαμπρή τσεμπαλίστα με υπέροχο τουσέ και ρυθμική πλαστικότητα“
EN EL FR